Evenementer

Luc-Roeder-024.jpg
DEGUSTATIOUNEN 2021
 
06.06.2021: Wäiprouf beim Wënzer doheem am Gaart (14.00-18.00)

23.06.2021: Wäiprouf am Wéngert zu Rouspert. Informatiounen iwwert de biologesche Wäibau an d'Dëchemaueren an der Hoelt (15.00-18.00)

Gären organiséiere mir Iech och eng privat Gruppendégustatioun.

Mir bieden Iech déi aktuell sanitaire Mesuren a Recommandatiounen bedingt duerch de Covid-19 anzehalen.

Bestellen dierf dir awer och iwwert Email. luc.roeder@biowenzer.lu

Geliwwert gët ouni direkte Kontakt bei iech virun Dier soubal Wäiner ferdeg sinn.

Orchidee Mee.2019.jpg

Och am Wéngert ass Knabenkraut präsent.

Mauer aal Terrassen 2018.jpg

Dëchemaueren suergen fir e speziellt Mikroklima, a loossen Drauwen méi séier zeideg ginn. Drëchemaueren sinn awer och Liewensraum fir vill Déieren a mediteran Planzen.

2019 si Maueren renovéiert a nei gebaut ginn. Ma och 2020 gët monter virun geschafft.